NAPISZ DO NAS

REGULAMIN

PIERWSZYCH, OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW RATOWNICZYCH KPP, SOBÓTKA 2020

W RAMACH KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

§ 1. NAZWA, TERMIN, MIEJSCE ZAWODÓW

 

 1. NAZWA:
  ZAWODY RATOWNICZE KPP, SOBÓTKA 2020

 2. TERMIN:
  09-11 października 2020 r.
  Biuro zawodów czynne od godz. 13.00 dnia 9 października 2020 r.
  Rozpoczęcie części wykładowej godz. 15.00 dnia 9 października 2020 r.

 3. ADRES:
  Zawody odbędą się na terenie miasta i gminy SOBÓTKA

  Adres biura zawodów i części wykładowej I dnia zawodów:
  Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Janusza Korczaka
  ul. Świdnicka 20
  55-050 SOBÓTKA

 

§ 2. CELE

 

 1. Zwiększenie wiedzy z zakresu ratownictwa wśród uczestników zawodów, w tym wśród pozorantów,
 2. Sprawdzenie i podniesienie znajomości standardów postępowania ratowniczego, umiejętności prowadzenia i koordynacji akcji ratowniczych,
 3. Umożliwienie współzawodnictwa zespołów ratowniczych KPP,
 4. Integracja społeczności ratowniczej,
 5. Wyłonienie zwycięskiej drużyny Ratowników KPP,
 6. Promocja Miasta i Gminy Sobótka.

 

§ 3. ORGANIZATOR

 

Fundacja Ratownictwa POSEJDON

ul. Legnicka 65

54-206 Wrocław

KRS 0000452253

REGON: 022085551

NIP: 8943044593

poczta@fundacjaposejdon.org

www.fundacjaposejdon.org 

 

Osoby reprezentujące Organizatora:

Prezes zarządu:

– Kacper Rybak

Członkowie zarządu:

- Andrzej Raczyński

- Kamil Kędzierski

 

§ 4. WSPÓŁORGANIZATOR

 

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Rynek 1

55-050 Sobótka

www.sobotka.pl 

 

§ 5. PARTNERZY i SPONSORZY

 

1. TRIAGE SP. Z O.O.

www.triage.pl 

       

2. Laerdal Medical Poland SP. Z O.O.

https://laerdal.com/pl

 

3. AEDMAX.PL SP. Z O.O.
https://aedmax.pl/

 

4. VANTORO Sp. z o.o. 

https://www.vantoro.pl/

 

5. TOYOTA Bielany Nowakowski Sp. z o.o. 

https://www.toyotanowakowski.pl/

 

6. RESCUE SP. Z O.O.
https://rescueshop.pl/

 

7. TTA GROUP SP. Z O.O.
https://ekspedycja.pl/

 

8. FLYSPOT Aerotunel Sp. z o.o.

https://flyspot.com/pl

 

9. Winnica i Winiarnia CELTICA

http://winosabat.pl/

 

10. Browar WIEŻYCA

https://podwiezyca.com.pl

 

11. Machiko Sportswear

https://machiko.eu/pl/ 

 

12. Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.

https://sksm.pl/

 

13. KIKGEL Sp. z o.o.

https://kikgel.com.pl/

 

14. NIE MA LIPY - pielęgnacja i wycinka drzew

https://niemalipy.wroclaw.pl/

 

 

§ 6. PATRONAT HONOROWY

 

Zawody odbywają się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka, Pana Mirosława Jarosza

 

§ 7. PATRONAT NAUKOWY

 

Patronat naukowy nad zawodami obejmuje:

MEDYCYNA PRAKTYCZNA SP Z O O SP. K

ul. Rejtana 2, 30-510 Kraków,

KRS 0000470072

NIP 6790044689

www.mp.pl

 

§ 8. PATRONAT MEDIALNY

 

Patronat medialny nad zawodami obejmuje:

 

  

Elamed Media Group

40-203 Katowice

Al. Roździeńskiego 188C

https://naratunek.elamed.pl/

 

 

§ 9. DZIAŁ KIEROWNICZY ZAWODÓW

 

 1. Kierownik Zawodów – Kacper Rybak

 2. Przewodniczący Rady Naukowej Zawodów i Sędzia Główny – Wit Zawadzki

 3. Wiceprzewodniczący Rady Naukowej i Sędzia Odwoławczy – Andrzej Nabzdyk

 4. Koordynator ds.. organizacyjnych – Agnieszka Głowacka

 

§ 10. KOMISJA SĘDZIOWSKA

 

 1. W skład Komisji Sędziowskiej wchodzą:

  1. Sędzia Główny

  2. Sędzia Odwoławczy

  3. Sędziowie Konkurencji

  4. Sędziowie Pomocniczy

 2. Sędzia Główny określa liczbę sędziów Komisji Sędziowskiej

 3. Obsługę Komisji Sędziowskiej zapewnia Biuro Zawodów

 

§ 11. ZGŁOSZENIA i WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH

 

 1. Podmiot dokonujący zgłoszenia do Zawodów wypełnia formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej organizatora www.fundacjaposejdon.pl (lub www.fundacjaposejdon.org)  od godzi. 12.00 dnia 01.08.2020 r. do wyczerpania miejsc. 

 2. O zapisach na listę zawodników decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą. 

 3. Po przesłaniu zgłoszenia on-line, Organizator drogą elektroniczną prześle fakturę proforma. Fakturę proforma należy opłacić do 7 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku przesłania płatności w późniejszym czasie niż 7 dni, Organizator nie gwarantuje, że zgłoszenie zostanie przyjęte - w takiej sytuacji pieniądze zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano opłaty. 

 4. Faktury za opłacone uczestnictwo w zawodach Organizator przesyła drogą elektroniczną na podany w zgłoszeniu adres e-mail. Organizator nie przesyła faktur drogą pocztową.

 5. Po wpłaceniu opłaty za uczestnictwo w zawodach nie ma możliwości rezygnacji i zwrotu wpłaty za zawody.

 6. Istnieje możliwość zmiany danych uczestników zawodów i danych do faktury 1 raz od zapisu poprzez przesłanie nowych danych (od 1 zawodnika do całego składu zawodników) na adres mailowy poczta@fundacjaposejdon.pl. Czas na dokonanie zmian Organizator przewidział do godz. 12.00 dnia 20 września 2020 r. Po tym czasie zmiany nie będą uwzględniane.

 7. W zawodach może wziąć udział łącznie do 32 drużyn.

 8. Organizator zastrzega możliwość zaproszenia i zapisu drużyn na specjalną listę, spośród organizacji partnerskich dla Organizatora lub dla partnerów Organizatora.

 9. W zawodach mogą wziąć udział drużyny, które w swym składzie zgłoszą ratowników kwalifikowanej pierwszej pomocy lub ratowników medycznych.

 10. Zakres zadań przewidzianych do punktacji podczas realizacji zadań zawodów mieści się w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy zarówno w kontekście czynności ratowniczych jak również wyposażenia sprzętowego drużyny. Ewentualne wykonanie medycznych działań ratunkowych, przez ratowników medycznych podczas zawodów nie wpłynie w żaden sposób na zwiększenie punktacji drużyny.

 11. W zgłoszeniu należy wyznaczyć opiekuna drużyny. Opiekun drużyny zobowiązany jest nadzorować zespół, załatwiać wszelkie sprawy formalne wynikłe w trakcie zawodów itp. Opiekun zobowiązuje się posiadać przy sobie telefon komórkowy z numerem podanym organizatorom przez cały czas trwania zawodów.

 12. Kierownikiem zespołu ratowniczego danej konkurencji jest osoba wybrana przez zespół. Pomiędzy poszczególnymi zadaniami kierownikiem może być inna osoba w zależności od ustaleń drużyny, jednak kierownik zespołu musi być wybrany przed konkurencją. 

 13. Zgłaszając drużynę ratowniczą na zawody należy podać 4 zawodników. Z treści zadań wynikać  będzie jednak czy udział brać będą 3 czy 4 osoby z drużyny. Od zawodników zależeć będzie kto będzie brał udział w zadaniu.

 14. Zgłoszenie obserwatora drużyny nie jest obowiązkowe. Obserwator jest członkiem drużyny jednak nie może wziąć udziału w żadnym zadaniu jako zawodnik zespołu. Obserwator może być zgłoszony jako opiekun zespołu ratowniczego podczas zgłoszenia. Obserwator może wziąć udział w zawodach tylko i wyłącznie w sytuacji wyłączenia z zawodów jednego zawodnika (przyczyny losowe, zdrowotne itp.). Zawodnik po wyłączeniu/rezygnacji nie może brać udziału w dalszej części konkurencji, nawet jako obserwator.

 15. Liczba osób w zespole nie może być większa niż 4 zawodników i 1 obserwator.

 16. Drużyny podczas zawodów poruszają się własnymi samochodami pomiędzy poszczególnymi stacjami zawodów. Dopuszczalne są auta prywatne, służbowe, ratownicze, ambulansy. Maksymalna waga samochodu drużyny nie może przekroczyć 3,5 tony DMC.

 17. W dniu odbioru pakietu startowego opiekun drużyny ma obowiązek przekazać do biura zawodów kserokopie zaświadczeń uczestników o: ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,  dyplomu ratownika medycznego. Brak kopii zaświadczeń skutkuje odsunięciem danego zawodnika od uczestnictwa w zawodach.

 18. Wszyscy uczestnicy zawodów mają obowiązek potwierdzić swoją tożsamość własnoręcznym podpisem w biurze zawodów w chwili odbioru pakietu startowego dnia 9 października 2020 r., okazując przy tym dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem.

 19. Ratownicy medyczni, którzy chcą otrzymać punkty edukacyjne, proszeni są o przekazanie książki doskonalenia zawodowego do biura zawodów w chwili odbioru pakietów startowych. Organizator zastrzega, że dokonanie wpisu do książki doskonalenia zawodowego po zakończeniu zawodów nie będzie możliwe. 

 20. Koszt uczestnictwa drużyny (4 osoby) w zawodach wynosi 1100 zł brutto. 

 21. Koszt uczestnictwa obserwatora drużyny wynosi 450 zł brutto.

 

§ 12. PROGRAM ZAWODÓW

 

 1. Program zawodów oraz godziny otwarcia biura zawodów są publikowane na stronie internetowej Organizatora.

 2. Organizator zastrzega możliwość dokonania zamian w regulaminie oraz w programie zawodów.

 

 

§ 13. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW

 

W ramach wpisowego Organizator zapewnia w czasie trwania zawodów:

 1. wykłady i ćwiczenia,

 2. pokazy sprzętu ratowniczego,

 3. zakwaterowanie,

 4. wyżywienie,

 5. pakiet startowy (m.in. koszulka t-shirt dla wszystkich członków drużyny),

 6. zabezpieczenie medyczne,

 7. dyplomy uczestnictwa w zawodach,

 8. medale i nagrody dla 3 pierwszych miejsc oraz nagrody za zadania specjalne.

 

§ 14. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW

 

 1. Zawody oparte są o realizację zadań praktycznych i teoretycznych.

 2. Zawody odbywają się na drogach publicznych oraz zamkniętych. Startujące zespoły obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

 3. W trakcie zawodów zabronione jest używanie sygnałów świetlno-dźwiękowych z wyjątkiem sytuacji, w których:

  1. w opisie zadania znajduje się odpowiednia dyspozycja,

  2. ich użycie jest konieczne do zabezpieczenia miejsca zdarzenia podczas konkurencji,

  3. zespół w trakcie wykonywania zadania napotkał rzeczywiste zdarzenie zagrożenia życia lub zdrowia, wymagające użycia wyżej wymienionej sygnalizacji, na polecenie sędziego.

  4. UWAGA, poruszanie się podczas zawodów samochodem uprzywilejowanym (specjalnym) lub samochodem osobowym bez sygnalizacji świetlno-dźwiękowej w żaden sposób nie wpłynie na punktację zadania.

 4. Na trasie zawodów mogą się znaleźć patrole Policji mierzące prędkość oraz sprawdzające przestrzeganie przepisów ruchu drogowego lub innych służb posiadających uprawnienia ustawowe do przeprowadzania kontroli.

 5. Obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających w trakcie rozgrywanych konkurencji. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości kontroli zawartości alkoholu oraz środków odurzających u uczestników. Uczestnicy akceptując regulamin wyrażają zgodę na poddanie się badaniu. Przy badaniu zawartości alkoholu wynik musi wynosić 0,00 promila.

 6. Drużyna, w składzie, której chociaż jeden z członków drużyny (także obserwator) będzie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających zostaje wykluczona z udziału w konkurencjach zawodów.

 7. Każdy zespół otrzymuje przed startem od Organizatora numer startowy z nazwą drużyny w formie plakietek dla uczestników z imieniem i nazwiskiem oraz w formie naklejki na samochód drużyny do naklejenia w widocznym miejscu.

 8. W trakcie zawodów zespoły otrzymają mapki z trasami dojazdu do zadań, informacje o adresie miejsca zdarzenia lub współrzędne GPS.

 9. Zespoły zgłaszają się na miejsce startu do zadania na co najmniej 5 minut przed wyznaczonym czasem.

 10. Sędziowie udzielają informacji tylko na wyraźną prośbę członków zespołu. Pytania mogą dotyczyć wyłącznie realizowanego zadania.

 11. W czasie oceny poszkodowanego (pozorant, manekin) podczas wykonywania zadania, sędzia udziela informacji o parametrach życiowych oraz o stanie pacjenta po wykonaniu procedury/badania przez zawodnika i na wyraźne pytanie zawodnika. Sędzia może także podać informacje o stanie pacjenta bezpośrednio po wykonaniu procedury/badania pacjenta przez zawodnika bez pytania zawodnika lub przekazać informacje, że parametry życiowe i obrażenia są takie jak wyczuwa/bada u osoby poszkodowanej.

 12. Załogi zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez sędziów.

 13. Punktacja każdego zadania będzie opierać się na tabelach ocen.

 14. Klasyfikacja końcowa jest oparta na sumie punktów zdobytych przez zespół podczas wykonywania wszystkich zadań praktycznych i teoretycznych oraz po odjęciu punktów karnych.

 15. W przypadku jednakowej liczby pkt. decyduje punktacja uzyskana podczas zadania nr 2 a jeśli to nie przyniesie rozstrzygnięcia z zadania nr 4, następnie 7.

 16. Wyposażenie w  sprzęt  i materiały  to standard wyposażenia zestawu ratownictwa medycznego R1, zgodny z zapisami “Zasad Organizacji Ratownictwa Medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym” lipiec 2013, załącznik nr 3, link: https://www.straz.gov.pl/download/1854

  Dane ogólne o wyposażeniu minimalnym:

  1. Torba/plecak R1 z wyposażeniem w tym zestaw do udrażniania dróg oddechowych dla dorosłych jak maski krtaniowe LMA i/lub I-Gel i/lub rurki krtaniowe LTD lub LTS-D,

  2. Deska ortopedyczna z pasami i stabilizatorami głowy,

  3. Komplet (14 sztuk) szyn Kramera.

 17. Dopuszczalne jest posiadanie sprzętu dodatkowego (np. materac próżniowy i nosze nożycowe jako alternatywa dla deski ortopedycznej) jednak posiadanie sprzętu dodatkowego stanowi jedynie ułatwienie dla drużyny i nie wpływa na dodatkową punktację.

 18. W przypadku braku wyposażenia koniecznego do przeprowadzenia zadania, zespół nie otrzymuje punktów za tę część zadania, która wymaga użycia danego wyposażenia.

 19. Sprzęt konieczny do wykonania zadania (np. Defibrylator treningowy AED), wykraczający poza wymagania z punktu 17 zapewnia Organizator.

 20. Zabrania się używania urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej.

 21. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie, pozostawienie lub utratę sprzętu będącego wyposażeniem drużyny oraz rzeczy osobistych przez zespół w trakcie oraz po zakończeniu realizacji zadań.

 22. W miejscu zadania (w  oznaczonym  terenie) znajdować się mogą jedynie zespoły biorące udział w zawodach, pozoranci, osoby zaproszone przez Organizatorów (min. media) oraz sędziowie. 

 23. Jedynie obserwator drużyny może wykonywać zdjęcia i filmy drużyny podczas zawodów pod warunkiem uzyskania odpowiedniego pozwolenia ze strony sędziów danej stacji. Tym samym zabrania się wykonywania zdjęć lub filmów przez pozostałych członków załogi podczas zawodów.

 24. Obserwator drużyny nie może pomagać zespołowi w przenoszeniu ekwipunku na miejsce zadania. W czasie realizacji zadania obserwator nie może w żadnej formie nawiązywać kontaktu z zespołem, któremu towarzyszy. Dopuszcza się używanie kamery video lub aparatu fotograficznego przez obserwatora drużyny pod warunkiem uzyskania odpowiedniego pozwolenia od sędziów zadania. Obserwator podczas filmowania i/lub fotografowania drużyny musi znajdować się w miejscu wskazanym przez sędziów. Zarejestrowany zapis video lub dokumentacja fotograficzna nie może być podstawą zmiany decyzji sędziowskich i wnoszenia Protestów.

 25. W przypadku niedopełnienia powyższych punktów zespół zostanie ukarany przyznaniem punktów karnych do dyskwalifikacji włącznie.

 26. Wszelkie działania medyczne i techniczne podczas realizacji zadań zawodów należy wykonywać tak jak w rzeczywistej sytuacji, chyba, że sędzia zadecyduje inaczej i np. pozwoli skrócić/ograniczyć działanie zespołu.

 27. Konkurencje będą oceniane wg wytycznych:

  1. Europejskiej Rady Resuscytacji na rok 2015, w tym: BLS AED (resuscytacja krążeniowo oddechowa dzieci i dorosłych oraz automatyczna defibrylacja zewnętrzna, wytyczne COVID-19), 

  2. Postępowanie w obrażeniach ciała w opiece przedszpitalnej (9 edycja ITLS).

 28. Każdy zespól zobowiązany jest posiadać urządzenie nawigacyjne GPS z możliwością nawigacji wg współrzędnych geograficznych.

 29. Dodatkowe informacje (nie zawarte w regulaminie) będą rozpatrywane przez Sędziego Głównego i Kierownika Zawodów.

 

§ 15. KONKURENCJE / ZADANIA

 

 1. Na wykonanie każdego zadania wyznaczono określony czas (najczęściej 10-15 min). Na 2 minuty przed końcem zadania sędzia poinformuje o tym załogę. Po upływie czasu przeznaczonego na wykonanie zadania (po ustalonym znaku sędziego) zespół opuszcza miejsce zdarzenia niezależnie od zaawansowania wykonanych czynności ratowniczych.

 2. Czas zadania jest liczony od momentu przybycia na miejsce zadania po komendzie sędziego „czas start”.

 3. Czas pobytu zespołu na miejscu zadania może być krótszy od maksymalnego w przypadku:

  1. wypełnienia wszystkich czynności zaplanowanych w zadaniu, o czym decyduje kierownik zespołu,

  2. osiągnięcia końcowego punktu zadania (zależnie od konstrukcji zadania).

 4. Realizacja konkurencji może być przerwana przez sędziego w każdym momencie, jeśli postępowanie zespołu stworzy sytuację niebezpieczną (dla siebie lub innych osób uczestniczących w zadaniu), w sytuacji ukończenia czasu trwania konkurencji lub w sytuacji zakończenia scenariusza.

 5. Realizacja zadania może być także przerwana w sytuacji wystąpienia zewnętrznego zagrożenia (np. burza, silny wiatr lub inne nieprzewidywalne zdarzenie).

 6. Spóźnienie na miejsce wykonywania zadania przekraczające 5 minut ponad dopuszczalny limit powoduje dyskwalifikację spóźnionego zespołu na danym punkcie. Jeśli spóźnienie wynika z winy Organizatorów lub nagłego zdarzenia losowego, punkt ten nie ma zastosowania.

 7. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zadań szkoleniowych nie podlegających generalnej klasyfikacji.

 8. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji dotyczących zadań specjalnych lub technicznych (nagrody specjalne dla zwycięzców). 

 

§ 16. PROTESTY

 

 1. Opiekun drużyny składa Protest pisemnie do Sędziego Konkurencji i/lub do Sędziego Głównego, niezwłocznie po zakończeniu startu swojej załogi.

 2. Za złożenie Protestu pobierana jest opłata w wysokości 500 zł.

 3. Komisja Odwoławcza składa się Sędziego Głównego oraz Sędziego Odwoławczego, którzy rozpatrują Protest konsultując kwestie z Sędziami Konkurencji, których dotyczy Protest. Decyzja Komisji Odwoławczej jest ostateczna.

 4. Komisja Odwoławcza ma prawo przywrócić odebrane punkty, gdy:

  1. przerwanie konkurencji nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Organizatora,

  2. zostanie uznany Protest dotyczący przebiegu lub prowadzenia konkurencji.

 

§ 17. KLASYFIKACJA

 

 1. Zawdy wygrywa zespół, który uzyska największą ilość punktów.

 2. Konkurencję Specjalną wygrywa najlepsza załoga wg zasad określonych dla konkurencji specjalnej.

 3. Ogłoszenie wyników i nagrodzenie zwycięzców nastąpi podczas ceremonii zakończenia zawodów dnia 11 października 2020 r. na Rynku w Sobótce.

 

§ 18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Zawody Ratownicze KPP odbywają się cyklicznie raz na rok.

 2. Termin kolejnych zawodów jest ustalany i ogłaszany drugiego dnia zawodów podczas kolacji integracyjnej i niezwłocznie umieszczany na stronie internetowej Organizatora.

 3. Zawody odbywają się na terenie Miasta i Gminy Sobótka.

 4. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, mając świadomość zagrożeń.

 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i wypadki spowodowane przez uczestników zawodów.

 6. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a opiekunowie drużyn są odpowiedzialni za dyscyplinę załóg w czasie zawodów.

 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie, o czym uczestnicy zostaną poinformowani. 

 8. Organizator zastrzega możliwość odwołania zawodów z uwagi na możliwe wprowadzenie przez Rząd ograniczeń kontaktów i spotkań w sytuacji zwiększenia zachorowalności na COVID-19, inne choroby zakaźne lub inne zdarzenia niezależne od woli Organizatora i stanowiące tzw. siłę wyższą.

 9. W przypadku odwołania lub przeniesienia zawodów na inny termin, drużyny będą miały do wyboru rezygnację z zawodów i zwrot wpłaconej kwoty za uczestnictwo lub przeniesienie zgłoszenia na nowy termin zaproponowany przez Organizatora.

Nasi Partnerzy

COOKIES | © FUNDACJA POSEJDON 2023 Made with ♥ by PAR HOUSE Agency